top of page

KAARO Åbo

KAARO Åbo/Vaasa kehittää osahankkeessaan perustason materiaaleja opettajankoulutusta varten. Sen tuottaman materiaalin tarkoitus on kuvata erilaisia arviointimuotoja ja koulujen kannalta relevantteja arvioinnin käytänteitä. Materiaalissa tarkastellaan etenkin arvioinnin, oppilaitoksen kehittämisen ja pedagogisen johtajuuden suhdetta sekä koulu- että kuntatasoilla.

 

Lisäksi aineistossa tarkastellaan tarvetta selkeästi ilmaistulle, jaetulle arvopohjalle arviointi toteutettaessa. Selkeän arvopohjan lisäksi huomioidaan myös tietoisuus arvioinnin eettisestä ulottuvuudesta.

Åbo Akademi-Vaasan toisessa osahankkeessa (VOIMA) tarkastellaan, miten vanhempien osallisuutta koulun toimintakulttuurin kehittämisessä ja lapsen oppimisen arvioinnissa voidaan kehittää. Hankkeen tavoitteena on tarkastella lapsen koulunkäyntiä, kodin ja koulun yhteistyötä ja vanhempien osallisuutta koulun toiminnassa vanhempien näkökulmasta, erityisenä painopisteenä maahanmuuttajataustaisten lasten vanhemmat.

 

Tämän osahankkeen lähtökohtana on Vanhempien barometri 2018 tulokset. Tuloksia hyödynnetään vanhempien ja opettajien/rehtoreiden fokusryhmissä. Tulosten pohjalta laaditaan suosituksia siitä, kuinka vanhempien osallisuutta koulun toimintakulttuurin ja oppilaiden oppimisen arvioinnin kehittämisessä voidaan vahvistaa. Barometrissä ja fokusryhmäkeskusteluissa saatuja tuloksia hyödynnetään Kaaro- verkoston täydennyskoulutuksissa (MOOCeissa).

_ _ _

KAARO Åbo/Vasa utvecklar grundmaterial för lärarutbildningen för att kunna beskriva design och tillvägagångssätt för utvärdering på skolnivå. Materialet inkluderar beskrivning av relationen skolbaserad utvärdering, skolutveckling och pedagogiskt ledarskap på skol- och kommunnivå, samt belyser hur utvärderingsprocessen behöver en uttalad värdegrund och medveten hantering av etiska aspekter vid genomförandet av utvärderingen.

VOIMA – Föräldrarna som resurs i utvärderingen

 

I projektet stöd för positiv integration utvecklas handlingsmodeller för utvärdering av samarbetet mellan hem och skola, särskilt ur perspektivet hos föräldrar med invandrarbakgrund. Som utvärderingsdata används Finlands Föräldraförbunds och Förbundet Hem och Skolas Föräldrabarometer 2018, som har översatts till de 12 främmande språk som allmännast talas i Finland (arabiska, somaliska, kurdiska, persiska, vietnamesiska, swahili, ryska, estniska, bosniska, bulgariska, albanska och engelska). I ljuset av resultaten från de kollaborativa erfarenheterna ges rekommendationer för samarbetet mellan hem och skola som stöd för skolornas och lärarnas utvecklingsarbete.

Ota yhteyttä

Michael Uljens

Michael_Uljens_mindre.jpg

KAARO Åbo

professor, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo akademi

KAARO Åbo / Vaasa työryhmä
Henkilokunta_Klockars_Bernt_9700693_1_ed

Bernt Klockars

KAARO Åbo

Vasa övningsskola, Åbo Akademi

Ledande rektor

Elo_Janne_0237_edited.jpg

Janne Elo

KAARO Åbo

Universitetslärare

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Åbo Akademi

Ritva Mertaniemi_edited.jpg

Ritva Mertaniemi

KAARO Åbo

projektforskare , Åbo Akademi

Elisabet B-K 29.10.2018_edited.jpg

Elisabet Backlund-Kärjenmäki

KAARO Åbo

Vasa övningsskola, Åbo Akademi

Rektor för den grundläggande utbildningen

Michael Uljens

Michael_Uljens_mindre.jpg

KAARO Åbo

professor, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo akademi

bottom of page