top of page

Mitä kuuluu KAARO Lappi?

Viidessä pohjoisen lukiossa keskitytään parhaillaan kuvataiteen arviointiosaamisen kehittämiseen. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa kuvataideopettajiksi opiskelevat rakentavat kuvaa tämän hetken arvioinnin hyvistä käytänteistä yhteistyössä ohjaavien opettajiensa ja lukiolaisten kanssa. Kysymme osana syventävää opetusharjoittelua, miten arviointia sanoitetaan. Mistä ja miten puhutaan, kun arvioidaan kuvallisia prosesseja ja tuotoksia?

Maaliskuun 2019 työpajassa käsittelimme lukiodiplomin arvioinnin viheliäitä ja kesyjä haasteita asiantuntijaopettajien kanssa. Kuva: Mirja Hiltunen.


Arviointiprosessin visualisointia. Kuva: Mirja Hiltunen.


KAARO Lappi on vahvasti käynnissä. Olemme kutsuneet mukaan paikallisia kouluja arviointiosaamisen kehittämiseen kiinteässä yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. KAARO-hankkeessa tuotettu tutkimustieto on niin meille opettajankouluttajille, mukaan kutsutuille ammatissaan jo toimiville kuvataideopettajille kuin opiskelijoille vakaana pohjavirtana matkassa. Virtauksia on kuitenkin molempiin suuntiin. Kehittäessämme vahvuusperusteisen arviointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä yhdessä, ovat kaikki oppijoita. Ammatissaan toimivilla kuvataideopettajilla on hallussaan vahvaa osaamista, jota ilman kehittämistoiminta jäisi vaille tärkeää vuorovaikutusta käyttöteorian kanssa. Integroidessamme hankkeen osaksi opetusharjoitteluita, saamme mukaan vielä kuvataidekasvatuksen maisteriopiskelijoiden ja lukioiden opiskelijoiden ensikäden kokemustiedon ja ideat mukaan arvioinnin kehittämiseen. Yhdessä tähtäämmekin tulevaisuuteen. Mitä kuvataiteen arviointiosaaminen voisi ja tulisi olla, kyse on myös paljolta poisoppimisesta. Tässä työssä on tärkeää katsoa tarkasti lähelle ja tunnistaa nykykäytänteissä pitkään koetellut hyvät käytännöt ja hahmottaa myös erilaiset kehittämiskohteet.


Toteutimme työpajan aikana sähköisen kyselyn arvioinnin kesyistä ja viheliäisistä haasteista Wooclap-ohjelmalla. Kuva: Mirja Hiltunen.KAARO Lapin tavoitteena on kehittää käytännön tarpeisiin perustuvia pilotteja. Täällä pohjoisessa, ja yleensäkin haja-asutusseuduilla, se tarkoittaa pitkiä etäisyyksiä ja kuvataideopettajille työskentelyä usein ainoana alueen taideopettajana. KAARO Lappi -hankkeessa on mahdollista kehittää arviointiosaamisen käytänteitä, joissa huomioidaan koulujen erilaiset lähtökohdat. Tavoitteenamme on tukea laajempia kuvataiteen kurssivalintamahdollisuuksia ja aidosti mahdollistaa kuvataiteen lukiodiplomin suoritusmahdollisuus tasavertaisesti koko Suomessa.


Tähän kehittämistyöhön olemme iloksemme saaneet mukaan viisi asiantuntijaopettajaa pohjoisen lukioista: Ranualta, Oulusta ja Rovaniemeltä. Olemme laatineet yhdessä kehittämissuunnitelman:


Tähän mennessä olemme toteuttaneet kaksi vertaisoppimista tukevaa työpajaa, olleet yhteydessä verkon yli myös KAARO Aallon hankkeen toimijoiden kanssa. Edessä on vielä toiset kaksi työpajaa sekä uudet pilottikierrokset kouluilla.


Toimintaa voidaan tarkastella myös aluepoliittisesti. Jos tulevaisuudessa lukiodiplomijärjestelmä muuttuu kaikkia koulutuksen järjestäjiä velvoittavaksi, tukee linjaus haja-asutusalueiden nuorten mahdollisuuksia opiskella monipuolisemmin myös omalla kotipaikkakunnallaan. Kuvataiteessa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi erilaisten digialustojen hyödyntämistä ja etäopetuksessa tapahtuvia kurssisuorituksia, jotka mahdollistavat kuvataiteen lukiodiplomin suorittamisen.


Kirjoitamme tätä päivitystä junassa matkalla Joensuuhun Kasvatustieteen päiville tapaamaan Kaaron muita toimijoita. Odotamme mielenkiinnolla ja ilolla työpajaa, johon kokoontuu eri alan didaktikkoja ja tutkijoita KAARO-hankkeesta arviointiosaamisen käsitteiden äärelle.


Mirja Hiltunen, Anniina Koivurova, Elina Härkönen

KAARO Lappi, Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto


Yhteenvetoa työpajassa käsitellyistä teemoista lukiodiplomin arvioinnista. Kuva: Mirja Hiltunen.

Comments


bottom of page