top of page
SEMINAARI- JA KOULUTUSMATERIAALIT

Tältä sivulta löydät linkkejä videoihimme, seminaaritallenteisiin, koulutusmateriaaleihin, juttuja arvioinnista mediassa ja linkkejä ja vinkkejä muille arvioinnista kertoville sivustoille. Jaa meille ideasi ja linkkisi ja tule mukaan kehittämään arviointia.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tiedosto.png

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on KAARO-verkoston (Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.2.2019. Viimeisin muutos 12.04.2021.

1. Rekisterinpitäjä

 

Helsingin yliopisto, Y-tunnus: 0313471-7 KAARO-verkosto Koulutuksen arviointikeskus, Helsingin yliopisto Osoite: Siltavuorenpenger 3 A, 00014 Helsingin yliopisto Muut yhteystiedot: marja.tamm@helsinki.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Nimi: Marja Tamm

Osoite: Siltavuorenpenger 3 A, 00014 Helsingin yliopisto marja.tamm@helsinki.fi, 050 471 8519

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

 

Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saa yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@helsinki.fi.

4. Rekisterin nimi

 

KAARO-verkoston uutiskirjeen sähköpostilista ja tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä kerätyt taustatiedot.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Yhteydenpito KAARO-verkoston jäsenten kesken ja tiedotus. Tietoja säilötään KAARO-verkoston tai KAARO-uutiskirjeen toiminnan ajan, minkä jälkeen tiedot tuhotaan viimeistään vuoden kuluttua. KAARO-verkosto säilöö tilastointia ja raportointia varten myös verkoston tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä kerättyjä taustatietoja.

6. Rekisterin tietosisältö

 

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite

7. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Verkoston jäsenten ja tapahtumiin osallistuneiden antamat tiedot

 

8. Käsittelyn oikeusperuste

 

Henkilötietojen käsittelyn lainmukainen peruste on henkilön suostumus tietojen käsittelyyn. Henkilö antaa itse omat tietonsa ja suostuu niiden käsittelyyn tämän rekisteriselosteen mukaisella tavalla.

 

9. Tietojen siirto Helsingin yliopiston sekä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Käytämme uutiskirjeen tilaajien henkilötietojen (nimi ja s-posti) käsittelyyn EU-/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevaa Mailchimp-palvelua uutiskirjeiden toimittamiseksi ja näin ollen tietojen siirtoja Yhdysvaltoihin ja Kanadaan saattaa olla. Mailchimp toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän puolesta. Suojatoimenpiteenä käytämme Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/internationaldimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en), joilla henkilötietojen käsittelijä sitoutuu noudattamaan lausekkeiden mukaisia tietosuojavaatimuksia.

 

Muita siirtoja EU:n sekä ETA:n ulkopuolelle ei tehdä. Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää KAAROverkoston konsortioyliopistoihin tai rahoittajatahoille (esim. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus).

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Vain valtuutetut henkilöt pääsevät käsittelemään tietoja. Käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

11. Tarkastusoikeus

 

Henkilötiedot voi tarkistaa ottamalla yhteyttä osoitteeseen marja.tamm@helsinki.fi.

 

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Pyyntö tiedon korjaamisesta osoitetaan yhteyshenkilölle (marja.tamm@helsinki.fi).

 

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta muihin tarkoituksiin. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä.

 

14. Valitusoikeus

 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

 

bottom of page