Asset 4_edited.png

Arviointi oppimisen tukena ja osaamisen vahvistajana.

Arviointi pedagogisena työvälineenä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
-verkkokurssi 
SYKSY 2021 ja KEVÄT 2022
Tervetuloa mukaan kurssille!

KURSSIn yleisesittely

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat ja opettajaksi opiskelevat

 

Kurssin toteutus: joustava verkkokurssi MOOC-alustalla

syksy 2021 kurssi: 1.10.2021-7.1.2022

kevät 2022 kurssi: 26.1.–30.4.2022


Kurssikuvaus: Arviointi pedagogisena työvälineenä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa MOOC-verkkokurssi johdattaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiosaamistaan ja -käytänteitään. Kurssilla tutustutaan arviointia ja oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan yhdessä soveltamaan teorioita omaan opetustyöhön. Kurssilla rakennetaan arviointiosaamisen kehittämissuunnitelmaa ja käydään vertaisverkkokeskusteluja, joissa arviointikäytänteitä tarkastellaan yhdessä. Kurssi sopii hyvin kiireisenkin arjen keskellä tehtäväksi, koska kurssia voi suorittaa omaan tahtiin ja tehtäviä voi palauttaa aina viimeiseen ilmoitettuun päivään saakka. Kurssille voi ilmoittautua kurssin ollessa avoinna.

Kurssin suorittaminen: Kolme vertaisverkkokeskustelua, kolme tehtävää, kurssimateriaaliin tutustuminen 

KURSSIN aikataulu ja rakenne:

Alla oleva aikataulu on suositusaikataulu, joka kuvaa kurssien eri osioiden avautumispäivät sekä tehtävien suositellut palautusaikataulut. Osallistujat voivat kuitenkin suorittaa kurssia joustavasti oman aikataulunsa mukaan ja tehdä ja palauttaa kaikkia suorituksia aina viimeiseen ilmoitettuun palautuspäivään saakka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSSIN TAVOITTEEt

Kurssin suoritettuaan osallistuja ymmärtää

 • tutkimusperustaisen arviointikäytänteiden kehittämisen omassa työssään

 • arvioinnin monipuoliset käytänteet varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjessa

 • reflektiivisen arviointiosaamisen suunnitelmallisen kehittämisen osana varhaiskasvatuksen opettajan työtä ja pedagogista johtamista

 • vertaisoppimisen merkityksen arviointiosaamisen kehittymiselle

Kurssin sisältö

 

 • Oppimaan oppiminen ja kasvunajattelumalli

 • Kehittävä palaute ja pedagoginen dokumentointi

 • Varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijät ja niitä kuvaavat indikaattorit

 • Lapsen osallisuuden osatekijät

 • Lapsen oikeus osallisuuteen: Käytännön vuorovaikutus päiväkodin arjessa

 • Oppimisympäristöjen arviointi lapsen osallisuuden näkökulmasta

 • Osallistava pedagoginen johtajuus

 • Arvioinnin osa-alue: Ilmaisun monet muodot

 • Innostava ja osallistava oppiminen - lapsi tutkijana

 • Lapsen kielen kehitystä tukeva arviointi

 • Kasvan, liikun ja kehityn – lapsen oppimista tukevan oppimisympäristön arviointi

2021_UUSIKurssiaikataulu_Arviointi_pedag
 
 
Tulossa myöhemmin
kurssikirjallisuus (soveltuvin osin)
 • Fonsén, E., Pesonen, J., & Valkonen, S. (2021). Varhaiskasvatuksen johtajat valintojen äärellä. Teoksessa AS. Holappa, A. Hyyryläinen, P. Kola-Torvinen, S. Korva, & AS. Smeds-Nylund (toim.) Kasvatus-ja koulutusalan johtaminen Suomessa (s. 81-98). PS-kustannus.

 • Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M-P. (2016). Ajattelun taidot ja oppiminen. PS-kustannus.

 • Harju-Luukkainen, H., Gyekye, H., Thurin, N., Kekki, N., & Tyrer, M. (toim.) (2020). KieliPeda. Turun yliopisto. https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Kielipeda_interaktiivinen_fillable.pdf     

 • Heikka, J. (2014). Distributed pedagogical leadership in early childhood education.  Acta Universitatis Tamperensis 1908. University of Tampere.

 • Heikka, J., Fonsén, E., Vlasov, J., & Kangas, J. (2020). Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa. BoD-Books on Demand.

 • Honko, M., & Mustonen, S. (2021). Lisää taitoja ja mahdollisuuksia varhaiskasvatukseen: Tavoitteena tasa-arvoisempi ja kielitietoisempi varhaiskasvatus. Journal of Early Childhood Education Research, 10(2), 28-41.

 • Hujala, E., Fonsén, E. & Vlasov, J. (2020). Varhaiskasvatuksen laadun arviointi ja pedagoginen kehittäminen. Teoksessa E. Hujala & L.Turja (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja (s. 321-335). PS-kustannus.

 • Juutinen, J., Siippainen A., Marjanen, J., Sarkkinen, T., Lundqvist, M., Mykkänen, A., Raitala, M., Rissanen, M-J. & Ruokonen, I. (2021). Pedagogisia jatkumoita ja ilmaisun iloa! Viisivuotiaiden pedagogiikka ja taito- ja taidekasvatuksen nykytila varhaiskasvatuksessa. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI.

 • Kangas, J., & Vartiainen, J. (2019). Ohjelmoinnin ABC varhaiskasvatuksessa. Opettajankoulutuslaitoksen muut julkaisut. Helsingin yliopisto

 • Opetushallitus (2018). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.

 • Opetushallitus (2014). Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet.

 • Repo, L., Paananen, M., Eskelinen, M., Mattila, V., Lerkkanen, M.-K., Gammelgård, L., Ulvinen, J., Marjanen, J., Kivistö, A., & Hjelt, H. (2019). Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.                   Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI.

 • Ruokonen, I. (toim.) (2021). Ilmaisun ilo. 0-8-vuotiaiden taidekasvatus. PS-kustannus.

 • Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset (2018). Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI.

 • Vartiainen, J., & Tuominen, S. (2019). Tiedeseikkailu: Omat tutkimukseni. (Oppi & ilo: helppoja tutkimustehtäviä). Sanoma Pro.

 • Lisäksi muu ajankohtainen kirjallisuus ja ekstramateriaali varhaiskasvatuksen arviointiin: kaaro.fi/materiaalit

Kouluttajat

Inkeri Ruokonen

marja tamm

Mirjam Kalland

Jyrki Reunamo

Jenni Vartiainen

Jonna Kangas

 

Ikoni - opettaja.png

LISÄTIETOJA

marja tamm

Projektipäällikkö

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO

Inkeri Ruokonen

Varajohtaja

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO